АКТА УДРУЖЕЊА

Статут ловачкогудружења "Бољевац"

Пословник о раду скупштине ловачког удружења "Бољевац"

Правилник о организацији и систематизацији послова у служби ловачког удружења "Бољевц"

 

АКТА ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ

Статут ловачке коморе

Правилник о начину полагања стручног испита за стицање лиценце за обављање одређених послова у ловству

Правилник о стручном усавршавању ловних радника

Процедура издавања службене ознаке (значке) ловочувара

Процедура издавања службеног оружја за ловочуварску и стручну службу

Мишљење поводом процедуре за издавање службеног оружја ловочуварима

Потврда о издатом службеном оружју лицима која овављају послове ловочуварске и стручне службе

Пријава за полагање стручног испита за стицање лиценце

Захтев за учлањење

Одлука о висини чланарине

Одлука о висини накнаде за издавање лиценци за 2014.годину

Јавни позив за пријем у чланство

Обавештење о одржаној конститутивној седници скупштине

Процедура за издавање лиценци

Брошура за ловочуварску службу

Дисциплинско-етички правилник

Годишњи програм стручног усавршавања за 2016. годину

Кодекс професионалне етике ловних радника

Правилник о избору чланова органа и тела коморе

Правилник о раду регионалних одбора ловачке коморе Србије

Правилник о раду стручног одбора ловачке коморе Србије

Правилник о вршењу ванредне провере квалитета стручног рада имаоца лиценце

ЗАКОНСКА АКТА

Закон о удружењима

Закон о дивљачи и ловству

Закон о добробити животиња

Закон о ветеринарству

Закон о изменама и допунама закона о ветеринарству

Закон о заштити природе

Закон о изменама и допунама закона о заштити природе

Уредба о установљењу ловних подручја на територији републике Србије

Закон о оружју и муницији

Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара